Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (dalej „RODO”)
informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma ITT-FILTRACJA Krzysztof Niedopad, ul. Nowowiejska 29, 63-233 Góra (zwana dalej jako Firma).

1) Pani/Pana Dane Osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy/zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych przez Firmę?
Dane będą przetwarzane w celu ich wykorzystywania w działaniach marketingowych wobec Pani/Pana, podmiotu, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą, w tym przekazywania ich odbiorcom współpracującym z Firmą, przygotowania oferty, nawiązania kontaktu telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zaprezentowania naszej oferty. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO prawnie uzasadnione interesy administratora, którymi są prowadzenie i rozwój działalności firmy, wzbogacenie oferty dla klientów, prezentacja usług oraz badanie i poprawa jakości.

3) Jakie kategorie danych Firma przetwarza?
1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, tytuł, stanowisko.
2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby, adres strony www.
3. w przypadku przedsiębiorców, którzy korzystali z naszych usług, przetwarzamy również inne dane zawarte w dokumentach finansowych.

4) Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?
Firma może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim:
1. Podmiotom, z którymi Firma ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Firma może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe oraz przetwarzać je w zgodzie z obowiązującym prawem,
3. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Firma zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

5) Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?
Dane będą przechowywane: przez okres działalności Firmy.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu realizacji swoich praw odpowiednie żądania może Pani/Pan wysyłać na adres: ITT-FILTRACJA Krzysztof Niedopad, ul. Nowowiejska 29, 63-233 Góra, mailowo: itt@itt-filtracja.pl lub kontaktować się drogą telefoniczną pod numerem: 62 740 9042.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie i realizowanie umowy/realizowanie zamówienia, jak i prowadzenia rozliczeń umowy/ zamówienia;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, ani nie będą podlegały profilowaniu.

KONTAKT


KONTAKT TECHNICZNO – HANDLOWY:

Dominika Bielawska
tel. 728 915 864
e-mail: dominika@itt-filtracja.pl

Magdalena Nowicka
tel. 609 459 822
e-mail: itt@itt-filtracja.pl

Jarosław Lindecki
tel. 602 152 086
e-mail: jarek@itt-filtracja.pl

KATALOGI DO POBRANIA