OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG ITT-FILTRACJA OBOWIAZUJĄCE OD DNIA 1 MAJA 2019 R.

 1. Postanowienia ogólne
  1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, dostaw i usług ITT-FILTRACJA (zwane dalej OWS), określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów, świadczenie usług dostawy i usług serwisowych świadczonych przez ITT-FILTRACJA Krzysztof Niedopad, ul. Nowowiejska 29, 63-233 Góra/k. Jarocina, NIP: 617-175-85-92.
  1.2 OWS obowiązują strony umowy, chyba że umowa zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, stanowi inaczej. Postanowienia OWS mogą być zamienione tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży bądź świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.
  1.3 OWS stanowi integralną cześć wszelkich umów sprzedaży, dostawy i świadczenia usług serwisowych, zawieranych przez ITT-FILTRACJA Krzysztof Niedopad, w tym również umów zawieranych w formie zamówienia, oferowanych towarów bądź usług.
  1.4 Zmienione ustalenia pomiędzy stronami, zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności, mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
  1.5 Kontrahent ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszych OWS, a złożenie zamówienia jest równoważne z zaakceptowaniem warunków OWS.

 2. Terminologia
  2.1 Umowa – zawarta pomiędzy sprzedawca, dostawcą, usługodawcą, a kontrahentem, wtrybie oferty, regulująca prawa i obowiązki stron z uwzględnieniem warunków OWS.
  2.2 Sprzedawca, dostawca, usługodawca – ITT-FILTRACJA, Krzysztof Niedopad, ul. Nowowiejska 29, 63-233 Góra/k. Jarocina, NIP: 617-175-85-92 (zwany dalej Sprzedawcą).
  2.3 Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą umowę.
  2.4 Termin płatności – dzień, w którym należność za towar lub usługę staje się wymagalna. Za płatność w terminie uważa się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2.5 Towar – rzecz ruchoma, która jest przedmiotem umowy sprzedaży (zwany też urządzeniem)
  2.6 Usługi – czynności faktyczne dotyczące serwisu, w zakresie gwarancji sprzedanego towaru (przeglądy gwarancyjne, naprawy itp.)
  2.7 Zamówienie (oferta zawarcia umowy) – złożenie przez kontrahenta oświadczenie woli, mające na celu zawarcie umowy zakupu towaru oferowanego przez Sprzedawcę, złożone na piśmie, dostarczone do Sprzedawcy osobiście, faxem, bądź drogą mailową zawierające co najmniej: nazwę towaru, cenę jednostkową ilość, dane Kontrahenta, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, dane teleadresowe, osobę do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianego towaru, warunki płatności.
  2.8 Potwierdzenie zamówienia (zawarcie umowy) – złożone przez Sprzedawcę oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  2.9 Załącznik do OWS – druk zamówienia, druk potwierdzenia zamówienia
  2.10 OWS – ogólne warunki sprzedaży, dostawy i usług świadczonych przez
  Sprzedawcę, obowiązujące kontrahenta i stanowiące integralną część umowy

 3. Zawarcie umowy sprzedaży, realizacji umowy. Prawa i obowiązki stron
  3.1 Zawarcie umowy następuje w trybie ofertowym, poprzez złożenie zamówienia przez Kontrahenta, na podstawie aktualnie obowiązujących ofert handlowych Sprzedawcy. Informacje zamieszczone na stronie internetowej, w katalogach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli określono ich cenę. Publikacje oferowanych przez Sprzedawcę produktów, maja charakter informacyjny, a dane techniczne mogą w każdym czasie ulec zmianie wraz z ciągłym rozwojem technicznym oferowanych towarów.
  3.2 Zamówienie złożone na druku „Zamówienie – oferta zawarcia umowy”, zawiera:
  a) nazwę Kupującego – dane z rejestru CEIDG albo z KRS
  b) osobę do kontaktu ze strony Kupującego
  c) numer NIP
  d) określenie zamawianego towaru (wg numerów katalogowych bądź nazwy handlowej), ilości towaru lub usług świadczonych przez Sprzedawcę
  e) cenę jednostkowa towaru lub usług oraz łączną cenę do zapłaty za realizację zamówienia
  f) warunki dotyczące płatności (termin płatności, zaliczki itp.)
  g) termin realizacji zamówienia
  h) miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru
  i) oświadczenie o zaakceptowaniu OWS
  3.3 Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia zamówienia na innym druku niż opisany w punkcie 3.2 OWU, a także w formie wiadomości mailowej bądź faxem.
  3.4 Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymane zamówienie, poprzez potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia jest jednoznaczne z brakiem woli Sprzedawcy zawarcia umowy. Brak potwierdzenia zamówienia nie oznacza milczącego przyjęcia oferty.
  3.5 Warunkiem skutecznego zawarcie umowy jest złożenie przez Kontrahenta zamówienia- oferty zawarcia umowy oraz jej potwierdzenie przez Sprzedawcę, w formie pisemnej, dostarczoną do Kontrahenta osobiście, listownie albo drogą mailową.
  3.6 Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia, jeśli poweźmie wątpliwości do prawdziwości danych Kontrahenta, braku wpłaty zaliczki bądź w razie niewykonania przez Kontrahenta innych ustaleń umownych, określonych w druku zamówienia bądź w odrębnej umowie.
  3.7 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania w razie zaistnienia siły wyższej.
  3.8 Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy, tylko w przypadku, gdyby druga strona nie wywiązała się ze swoich obowiązków. W razie nieuprawnionego odstąpienia od umowy, strona odstępująca od umowy zwróci drugiej stronie wszelkie poniesione przez nią koszty związane z realizacja zamówienia. Sprzedawca ponadto jest uprawniony w takim przypadku do zatrzymania zaliczki wpłaconej przez Kontrahenta.
  3.9 Kontrahent upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
  3.10 Wraz z towarem, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kontrahentowi wszelkiej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej eksploatacji towaru (deklaracje zgodności, instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne).
  3.11 Kontrahent ma obowiązek terminowego regulowania płatności określonej w zamówieniu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. W razie braku płatności w terminie Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. Wpłaty dokonywane przez Kontrahenta w pierwszej kolejności będą przeznaczone na pokrycie odsetek, dopiero w dalszej kolejności na pokrycie należności głównej.
  3.12 Brak wpłaty w terminie jakiejkolwiek należności ustalonej w zamówieniu, upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania się z realizacją zamówienia. Ponadto, Sprzedawca ma prawo w takim przypadku odstąpić od umowy, a Kontrahent ma obowiązek zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo w takim przypadku również zatrzymać wpłacona zaliczkę.
  3.13 Złożenie przez Kontrahenta reklamacji nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za towar zgodnie z treścią zamówienia.
  3.14 Do czasu całkowitego rozliczenia zamówienia, własność towaru pozostaje po stronie Sprzedawcy. W razie ogłoszenia przez Kontrahenta upadłości bądź w razie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, Kontrahent jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć towar, jako stanowiący własność Sprzedawcy. Kontrahent ma obowiązek niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zajęciu towaru w toku postepowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kontrahenta, wraz ze wskazaniem organu, który dokonał zajęcia i sygnatury sprawy.

 4. Dostawa towaru
  4.1 Warunki dostawy (termin, miejsce, koszt) określane są w treści Zamówienia.
  4.2 Warunki handlowe, w tym warunki i dostawy, będą interpretowane zgodnie z formułami INCOTERMS obowiązującymi w chwili zawierania niniejszej umowy.
  4.3 O ile nie postanowiono inaczej dozwolona jest dostawa częściowa towaru.
  4.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu, a także w razie jakichkolwiek roszczeń związanych z terminowością dostawy. Odpowiedzialność ta zostaje po stronie przedsiębiorstwa transportowego.
  4.5 Terminy dostawy mogą ulec zmianie. Sprzedawcy jest zobowiązany poinformować Kontrahenta o zmianie terminu dostawy i jej przyczynach. Sprzedawca jest zobowiązany w tym zakresie do współpracy z przedsiębiorstwem transportowym.
  4.6 W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez Kontrahenta, sprzedający może obciążyć kontrahenta kosztami magazynowania i dodatkowymi kosztami transportu.
  4.7 Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 14 dni, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, a Kontrahent ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z realizacją umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca może w takim przypadku również zatrzymać wpłacone przez Kupującego zaliczki.

 5. Montaż i uruchomienia zakupionego towaru (urządzenia).
  5.1. Kwestię montażu i warunków uruchomienia urządzenia reguluje odrębna umowa.
  5.2 Urządzenie zakupione bezpośrednio u producenta, podlega montażowi przez Producenta na warunkach przez niego wskazanych.
  5.3 W razie dokonywania montażu przez Sprzedawcę, strony ustalają warunki montażu, jego termin i miejsce.

 6. Gwarancja
  6.1 Warunki gwarancji zawarte są w dokumentacji przekazywanej przez Sprzedawcę i określają warunki, termin i zakres gwarancji udzielonej przez Producenta urządzenia. Gwarancji urządzenia udziela Producent.

 7. Odpowiedzialność
  7.1 Wykluczona jest odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wynikłe na skutek użytkowania urządzenia, tj. min. szkody wyrządzone ludziom, zniszczenie mienia, straty w zyskach, koszty utraconej produkcji, itp. Sprzedawca nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści.

 8. Przeglądy serwisowe
  8.1 Sprzedawca świadczy również usługi przeglądów serwisowych urządzeń, na zasadach określonych odrębną umową.

 9. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe.
  9.1 W razie powstania sporu w związku z zawartą umowa, strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu ugodowe rozwiązanie problemu.
  9.2 W braku porozumienia, strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w oparciu o niniejszą umowę jest rzeczowo właściwy sąd wg. siedziby Sprzedawcy.
  9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

KONTAKT


KONTAKT TECHNICZNO – HANDLOWY:

Dominika Bielawska
tel. 728 915 864
e-mail: dominika@itt-filtracja.pl

Magdalena Nowicka
tel. 609 459 822
e-mail: itt@itt-filtracja.pl

Jarosław Lindecki
tel. 602 152 086
e-mail: jarek@itt-filtracja.pl

KATALOGI DO POBRANIA